I. История на кооперацията

   

  РПК “НАРКООП” – Плевен е вписана в ТР при АВ с ЕИК 114036744, със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. “В. Левски” №192 и се представлява от Председател Галя Иванова Церянова.

  В исторически план корените на РПК “НАРКООП” – Плевенн намират проявление още на 5 април 1919 година, когато в Областния съд на гр. Плевен е образувана и вписана в търговския регистър работническа кооперация „Напред” със седалище гр. Плевен. По това време тя има за задача да снабдява местното население със стоки на по-ниски цени.

  През 1932 година името на кооперацията се трансформира в “Потребителна кооперация – Напред”. През 1947 година се осъществява сливане между кооперацията с други с имена “Добродетел”, ”Ведома” и “Единство” под общото име “Обединена потребителска кооперация – Напред”.

  На 14 май 1948 година към новообразуваната кооперация се присъединяват и кооперации “Самозащита” КОП, книжарница “Просвета” със седалище гр. Плевен. В последстивие към разглежданата кооперация се пресъединяват и частни търговски фирми и търговци на плодове и зеленчуци.

  През 1953 година “Обединена потребителска кооперация – Напред” се слива с други кооперации, които по това време развиват своята дейност в съседните на гр. Плевен села. В следствие на това сливане и осъществяване на дейността си в момента РПК “Наркооп” – Плевен притежава собствена магазинна мрежа в района на Община Плевен. От всички тези промени в исторически план, в инициалите на кооперацията са настъпили промени от НПК в ГПК и РПК. През 1961 година ГПК „Наркооп” се преобразува в РПК “Наркооп”, с това име кооперацията фигурира и до днес.

  След приемането на сега действащия Закон за кооперациите през Обн. ДВ. Бр 113 от 28 Декември 1999 г., РПК “НАРКООП” – Плевен с Решение по гр.д. № 2662/1994 г. е призната за правоприемник на кооперациите, които са съществували в селата Къшин, Картожабене, Радишево, Търнене, Ясен, Буковлък и Върбица.

   

  II. Обхват на дейността на кооперацията

   

  В момента РПК “Наркооп” – Плевен осъществява дейността си в 5 магазина в селата:

  които търговски обекти са включени във веригата “КООП” към ЦКС-София. Освен тези магазини в гр. Плевен кооперацията ползва и:

  РПК „НАРКООП” – Плевен притежва и друга недвижима собственост, представляваща заведения за обществено ползване:

   

  III. Структура на кооперацията

   

  РПК „НАРКООП” – Плевен е вписана в ТР при АВ по Закона за кооперациите, в която членуват 332 член – кооператори предимно живеещи на територията на Община Плевен.

  Върховен орган на управление на кооперацията е Общото събрание на кооперацията, в която членуват всички член – кооператори. Общото събрание се свиква веднъж годишно. На проведено Общо събрание на кооперация РПК “Наркооп” – Плевен, проведено в гр. Плевен на 31.03.2008 г. е приет Устав в съответствие с измененията на Закона закооперациите и променен на проведено Общо събрание на кооперацията от 29.03.2013 г., който е регистриран в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

  РПК „НАРКООП”- Плевен има и друг колективен орган на управление:

   

  IV. Председател на кооперацията – Галя Иванова Церянова

   

  Управителен съвет:

  Красимир Димитров Данков

  Даринка Петкова Цанова- Предова

  Стефан Цветанов Димитров

  Албена Василева Стоянова

  Верка Лазарова Пешовска – Божкова

  Павлинка Миткова Любенова

   

  Контролен съвет:

  Живка Неделчева Тодорова- Председател

  Анелия Тодорова Трифонова – член

  Снежана Кирилова Виденова – член

   

  Дата на изтичане на мандата – 30.03.2021 г.

  V. Прием в кооперацията

   

  Приемът на нови член – кооператори се извършва съгласно глава втора, раздел първи от приетия Устав на кооперацията, където е уредено, че членството възниква по определен ред, който стартира с подаване на писмена молба до УС, в която се декларира, че кандидатът е запознат с разпоредбите на устава на кооперацията и е съгласен с тях. В молбата задължително се посочва размерът на дяловата вноска, с която кандидатът ще участва в дяловия капитал на кооперацията. Встъпителната вноска е еднократна и невъзвръщаема. Тя е в размер на 5 лв. и покрива разходите по приемане на нови членове /членски книжки, книга на членовете на кооперацията и др./. Дяловата вноска в кооперацията е в минимален размер 50 лв. за града и 30 лв. за селата и максимален размер 1500 лв. Внасянето на вноската в минимален размер определя членството като редовно.
  Членството в кооперацията възниква от датата на решението на Управителния съвет и подлежи на утвърждаване от общото събрание на следващото му заседание.
  Общото събрание разглежда решенията на Управителния съвет по подадените молби за членство като първа точка от дневния ред. Когато кандидатът за член присъства на заседанието, той няма право да гласува при вземане на решение за неговото членство. При неутвърждаване на решението за членство, то се прекратява от деня на решението на общото събрание.
  За удостоверяване членството на член-кооператорите се издава членска книжка по образец, утвърден от Управителния съвет на Централния кооперативен съюз.